Έρευνα

sparus2

Αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο της συγκεκριμένης πρότασης είναι η ανάπτυξη μεθοδολογίας επιλογής γεννητόρων ιχθύων με βάση την αποτελεσματικότητα που επιδεικνύουν στη διατροφή τους. Για την ανάπτυξη της νέας μεθοδολογίας θα χρησιμοποιηθεί ένας συνδυασμός τεχνικών και μεθοδολογιών προσεγγίσεων:

α) τεχνικές κλασικής ποσοτικής γενετικής επιλογής με βάση φαινοτυπικά χαρακτηριστικά αύξησης των εκτρεφόμενων ψαριών

β) νέοι βιοχημικοί δείκτες ενδεικτικοί για μεταβολές που επιτελούνται στα ψάρια από την κατανάλωση σιτηρεσίων διαφορετικής σύστασης

γ) υποψήφια γονίδια (candidate genes) και μοριακοί δείκτες που να σχετίζονται σημαντικά με το ρυθμό μετατρεψιμότητας σιτηρεσίων διαφορετικής σύστασης

sparus1

Στόχος – Αναμενόμενα αποτελέσματα

Η επιτυχής υλοποίηση της πρότασης θα οδηγήσει στην:

  1. Ανάπτυξη μεθοδολογίας στοχευμένης επιλογής υποψήφιων γεννητόρων ιχθύων ως προς την αποτελεσματική μετατρεψιμότητα τροφής με την χρήση συνθετικών δεικτών επιλογής ύστερα από γενετική αξιολόγηση με κλασικό πολυγονιδιακό πρότυπο γενετικής αξιολόγησης
  2. Ανάδειξη βιοχημικών παραμέτρων ως αξιόπιστους δείκτες πρώιμης ανίχνευσης υποβαθμισμένου διατροφικού καθεστώτος ιχθύων
  3. Επιλογή ιχθυδίων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γεννήτορες και τα οποία επιδεικνύουν αποτελεσματικότερη μετατρεψιμότητα σιτηρεσίων υψηλής περιεκτικότητας σε φυτικά συστατικά
  4. Ανίχνευση τυχόν μεταλλάξεων σε γονίδια ή/και νέους μοριακούς δείκτες που σχετίζονται σημαντικά με το ρυθμό μετατρεψιμότητας ιχθυοτροφών διαφορετικής σύστασης
  5. Ανάπτυξη μεθοδολογίας γονιδιακής-γενωμικής επιλογής

elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο