Φορείς του Έργου

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας / Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας/Εργαστήριο Γενετικής, Συγκριτικής & Εξελικτικής Βιολογίας (ΒΙΟΖ) – Συντονιστής:

Εργαστήριο Γενετικής, Συγκριτικής και Εξελικτικής Βιολογίας (BIOZ) ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 11971/10-9-2009. Το BIOZ εξελίχτηκε από μία διεπιστημονική ερευνητική ομάδα που αρχικά δημιουργήθηκε για να επικεντρωθεί στην έρευνα της γενετικής των ζώων, να διαλευκάνει τα λειτουργικά και οικολογικά οφέλη του γενετικού πολυμορφισμού σε επίπεδο οργανισμών και πληθυσμών και να χρησιμοποιήσει τους καρπούς της έρευνας για την ανάπτυξη των πιθανών εφαρμογών.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του BIOZ καλύπτουν όλα τα επίπεδα της βιολογικής οργάνωσης, που κυμαίνονται από την απομόνωση, το χαρακτηρισμό και την εξέλιξη των γονιδίων, το γενετικό πολυμορφισμό και τη φυλογένεση των ειδών, έως τον προσδιορισμό των λειτουργικών επιπτώσεων της γενετικής ποικιλομορφίας, μέσα από συγκρίσεις μεταξύ διαφορετικών ειδών. Αξιοποιώντας τη γεωγραφική του θέση, τα μέλη του BIOZ χρησιμοποιούν κυρίως τα ζωικά είδη με εμπορικό ενδιαφέρον ως ερευνητικά μοντέλα. Αυτή η στρατηγική, η οποία υιοθετήθηκε στις αρχές της ανάπτυξης του BIOZ, έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη μιας σειράς διαγνωστικών εφαρμογών και στενών συνεργασιών με τον ιδιωτικό τομέα, που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες και τη συμβουλευτική του ΒΙΟΖ. Λαμβάνοντας υπόψη τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις, τις επιστημονικές ερωτήσεις και τις τελικές εφαρμογές, οι ερευνητικές δραστηριότητες του BIOZ εμπίπτουν στους εξής άξονες: Βιοποικιλότητα, Γενετική στην Αειφορική Παραγωγή και Ιχνηλασιμότητα.

Προκειμένου να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της έρευνας του, το BIOZ έχει αναπτύξει ένα δίκτυο εθνικών και διεθνών συνεργατών, συμμετέχει σε δράσεις COST, σε Προγράμματα Ερευνητικής Δικτύωσης του ESF, και Εθνικές πλατφόρμες Επιστήμης και Τεχνολογίας. Η χρηματοδότηση της έρευνας εξασφαλίζεται μέσω των εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί, με συμμετοχή σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα και μέσω των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος. Οι συνολικές ερευνητικές δημοσιεύσεις του BIOZ ανέρχονται σε 70 άρθρα σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πολυάριθμες συνεισφορές σε εθνικά και διεθνή συνέδρια. Έχουν εκπονηθεί ή εκπονούνται 30 ερευνητικά προγράμματα από τα οποία στα 12 μέλη του εργαστηρίου υπήρξαν επιστημονικά υπεύθυνοι.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, βάσει του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α’/07-05-2019), οργανώθηκε και λειτουργεί ως ΑΕΙ, αποτελούμενο από τις συνέργειες του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με το πρώην Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης), με το πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας) και το  πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης).

Το κυρίως campus βρίσκεται σε δύο κόμβους στην πόλη της Θεσσαλονίκης ενώ διαθέτει εγκαταστάσεις, εκπαιδευτικές και διοικητικές, σε συνολικά οκτώ πόλεις. Αποτελεί το μόνο δημόσιο Πανεπιστήμιο της χώρας, στο οποίο προσφέρονται Προγράμματα Σπουδών και στην αγγλική γλώσσα. Συνολικά λειτουργούν 7 Σχολές με 34 Τμήματα σε αντικείμενα και γνωστικά πεδία που καλύπτουν τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου πανεπιστημίου. To Τμήμα Γεωπονίας, που ανήκει στην Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, δραστηριοποιείται στην διδασκαλία και την ανάπτυξη τεχνολογιών σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών ενοτήτων στην Γεωπονική επιστήμη.

Το Τμήμα Γεωπονίας έχει τρεις κατευθύνσεις: α) Φυτικής Παραγωγής, β) Ζωικής  Παραγωγής και γ) Αγροτικής Οικονομίας. Τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής υλοποιούν ερευνητικά προγράμματα σε όλο το φάσμα της Αγροτικής Παραγωγής και της εκτροφής ιχθύων.

Στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. επίσης περιλαμβάνεται Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών με έδρα τη Θεσσαλονίκη και σκοπό την παροχή ανώτατης εκπαίδευσης, σε ξένη γλώσσα, σε Έλληνες και αλλοδαπούς με προγράμματα σπουδών 1ου, 2ουκαι 3ουκύκλου.

Επιπλέον, περιλαμβάνει περισσότερα από 40 θεσμοθετημένα εργαστήρια και προσφέρει περισσότερα από 50 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, ορισμένα από τα οποία είναι διιδρυματικά ή διατμηματικά ενώ τα 22 από αυτά προσφέρονται στην αγγλική γλώσσα. Υπάρχει ακόμη πλήθος συνεργασιών με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού και έχουν υπογραφεί μνημόνια συνεργασίας με ακαδημαϊκούς και κοινωνικούς φορείς που ενδυναμώνουν τη θέση του τόσο στον ελληνικό χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όσο και τον Ευρωπαϊκό.

Η ερευνητική δραστηριότητα του ιδρύματος είναι σημαντική και με παρουσία σε όλους τους φορείς, με ιδιαίτερη έμφαση σε εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά πλαίσια. Μεταξύ τόσο των ενεργών όσο και των ολοκληρωμένων ερευνητικών δράσεων περιλαμβάνεται πλήθος έργων στο πλαίσιο ΕΣΠΑ και τις διακρατικές συνεργασίες INTERREG καθώς και στα ευρωπαϊκά πλαίσια, όπως το HORIZON 2020 και τις δράσεις Marie Skłodowska-Curie.

AVRAMAR S.A

Η AVRAMAR ξεκίνησε ως τέσσερις ανεξάρτητες εταιρείες: Ανδρομέδα, Νηρεύς, Σελόντα και Περσεύς. Στις αρχές του 2019, ενωθήκαμε για να δημιουργήσουμε έναν ενιαίο οργανισμό, την AVRAMAR. Το όνομα AVRAMAR αντιπροσωπεύει τη συνδυασμένη εμπειρία και τεχνογνωσία μας, το πάθος και την κληρονομιά μας. Συνεχίστε για να μάθετε περισσότερα για την ιστορία μας.

elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο