Στόχος

Στόχος - Αναμενόμενα αποτελέσματα

Η επιτυχής υλοποίηση της πρότασης θα οδηγήσει στην:

  1. Ανάπτυξη μεθοδολογίας στοχευμένης επιλογής υποψήφιων γεννητόρων ιχθύων ως προς την αποτελεσματική μετατρεψιμότητα τροφής με την χρήση συνθετικών δεικτών επιλογής ύστερα από γενετική αξιολόγηση με κλασικό πολυγονιδιακό πρότυπο γενετικής αξιολόγησης
  2. Ανάδειξη βιοχημικών παραμέτρων ως αξιόπιστους δείκτες πρώιμης ανίχνευσης υποβαθμισμένου διατροφικού καθεστώτος ιχθύων
  3. Επιλογή ιχθυδίων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γεννήτορες και τα οποία επιδεικνύουν αποτελεσματικότερη μετατρεψιμότητα σιτηρεσίων υψηλής περιεκτικότητας σε φυτικά συστατικά
  4. Ανίχνευση τυχόν μεταλλάξεων σε γονίδια ή/και νέους μοριακούς δείκτες που σχετίζονται σημαντικά με το ρυθμό μετατρεψιμότητας ιχθυοτροφών διαφορετικής σύστασης
  5. Ανάπτυξη μεθοδολογίας γονιδιακής-γενωμικής επιλογής

 


Εκτύπωση   Email
european

Login Form