Αντικείμενο

Αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο της συγκεκριμένης πρότασης είναι η ανάπτυξη μεθοδολογίας επιλογής γεννητόρων ιχθύων με βάση την αποτελεσματικότητα που επιδεικνύουν στη διατροφή τους. Για την ανάπτυξη της νέας μεθοδολογίας θα χρησιμοποιηθεί ένας συνδυασμός τεχνικών και μεθοδολογιών προσεγγίσεων:

α) τεχνικές κλασικής ποσοτικής γενετικής επιλογής με βάση φαινοτυπικά χαρακτηριστικά αύξησης των εκτρεφόμενων ψαριών

β) νέοι βιοχημικοί δείκτες ενδεικτικοί για μεταβολές που επιτελούνται στα ψάρια από την κατανάλωση σιτηρεσίων διαφορετικής σύστασης

γ) υποψήφια γονίδια (candidate genes) και μοριακοί δείκτες που να σχετίζονται σημαντικά με το ρυθμό μετατρεψιμότητας σιτηρεσίων διαφορετικής σύστασης


Εκτύπωση   Email
european

Login Form