Ειδική υπηρεσία διαχείρισης επιχειρησιακού

προγράμματος αλιείας και θάλασσας

Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Έρευνα

Αντικείμενο
Στόχοι
Αποτελέσματα

Ειδική υπηρεσία διαχείρισης επιχειρησιακού

προγράμματος αλιείας και θάλασσας


Το προτεινόμενο έργο σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει η ελληνική ιχθυοκαλιέργεια ώστε αφενός να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα της απαλλαγμένη από εξαρτήσεις που την κάνουν ευάλωτη σε παγκόσμιες ανατροπές στη διαθεσιμότητα ιχθυαλεύρων και ιχθυελαίων και αφετέρου να μειώσει το οικολογικό αποτύπωμα των προϊόντων της.


Ο κύριος στόχος της πρότασης είναι να τεθεί σε εφαρμογή ένα καινοτόμο σύστημα γενετικής επιλογής τσιπούρας για την επιλογή ατόμων με υψηλό ρυθμό μετατρεψιμότητας ιχθυοτροφών με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές πρώτες ύλες.

Νέα

Δειγματοληψίες - Φωτογραφίκο Υλικό

Την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020 πραγματοποιήθηκε η ετήσια συνάντηση μεταξύ των συνεργατών του έργου ΕΠΑλΘ με τίτλο «Ανάπτυξη Καινοτόμου Μεθόδου Γενετικής Επιλογής Ιχθύων με στόχο την...
 Πειράματα σε εξέλιξη
 Πειράματα σε εξέλιξη

Φορείς του Έργου

Image
Image
Image
Image
european

Login Form